3.11 Beliggenhet/trasévalg

For: Vestre Toten Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

3.11 Beliggenhet/trasévalg

Se kap. 4.4 – Beliggenhet/trasévalg.

Lokal bestemmelse for Vestre Toten og Østre Toten

Grøften skal graves slik at minste horisontale avstand mellom konstruksjoner og vann- eller avløpsledning er 4 meter ved normalt leggedyp for ledningene. Det skal tilstrebes å legge VA-anlegg i offentlig grunn, fellesarealer i eller langs eiendomsgrenser, vegtraséer etc.

4 meters grensen kan fravikes i spesielle tilfeller etter nærmere avtale med kommunens VA-ansvarlig.

Ved arealplanlegging, reguleringsplaner etc. skal hensynet til 4m grensen ivaretas. Planer må være tilstrekkelig detaljert og vise huslinjer/bebyggelsesplan med traseer for alle kommunale ledninger før VA-avdelingen kan avgi høringsuttalelse.