3.11 Beliggenhet/trasévalg

For: Sandefjord Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

3.11 Beliggenhet/trasévalg

Se kap. 4.4 – Beliggenhet/trasévalg.

Lokal bestemmelse for Sandefjord

Ledningstrasé skal fortrinnsvis legges på offentlig grunn som viser veier etc. Dersom ledningene blir liggende på privat grunn kreves tinglyst erklæring basert på kommunens generelle overenskomst.
Kabelanlegg skal ligge utenfor grøft for VA-anleggene.

Kryssing mellom ledningsanlegg kabelanlegg skal skje over kortest mulig strekning.

Avstand fra nærmeste ledning til bygg eller andre konstruksjoner skal være minst 4,0 m.

Dersom bygg/konstruksjoner må bygges nærmere enn 4,0 m må det settes i verk spesielle tiltak som skal godkjennes av kommunens VA-ansvarlige før arbeidene igangsettes/utføres.