3.6 Krav til prosjektdokumentasjon

For: Nordre Land Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

3.6 Krav til prosjektdokumentasjon

Både prosjektdokumenter og sluttdokumentasjonen skal inneholde:

a) Tiltaksbeskrivelse som angir omfang av tiltaket.

b) Oversiktsplan.

c) Situasjonsplan som viser:

 • Bestående bygninger, eksisterende ledninger og kabelanlegg, inkl. luftstrekk. Det oppgis om opplysningene er hentet fra kart eller på annen måte.
 • Planlagte anlegg vises med terrenginngrep, påførte rørtyper og dimensjoner, kummer, slukplasseringer etc.
 • Prosjektet skal fremgå entydig, f.eks. ved utheving, i forhold til grunnlagsdokumentene.
 • Nordpil og rutenett.

d) Gjeldende reguleringsplan og eiendomsoversikt.

e) Lengdeprofil som viser:

 • Terrenghøyde.
 • Fjellprofil.
 • Kote topp vannledning i kummer.
 • Kote innvendig bunn avløps-/spillvannsledning i kummer.
 • Kote innvendig bunn overvannsledning i kummer.
 • Fallforhold.
 • Ledningstype.
 • Ledningsmaterialer og klasse.
 • Ledningsdimensjoner.
 • Ledningslengder, med kjeding.
 • Kumplassering.
 • Slukplassering.
 • Stikkledninger.
 • Kryssende/parallelle installasjoner i grunnen.

f) Erklæringer som kommunens VA-ansvarlig krever.

g) Tittelfelt som viser:

 • Prosjektnavn.
 • Tegningstype.
 • Målestokk.
 • Revisjonsstatus.
 • Ansvarlig prosjekterende.
 • Tiltakshaver.

Lokal bestemmelse for Nordre Land

I tillegg skal alle nødvendige grøftetverrsnitt vises. Der det er aktuelt skal isolasjon, fiberduk, kabler og annen infrastruktur vises. Avstand til kabler skal avtales spesielt med aktuell kommune. Det henvises til NS 3070-1:2015. «Samordning av ledninger i grunnen, Del 1: Avstandskrav». Denne skal legges til grunn så langt det er relevant mht. innbyrdes plassering av ledninger og kabler/trekkerør.

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 3.6 Krav til prosjektdokumentasjon

Innhold:

I tillegg skal alle nødvendige grøftetverrsnitt vises. Der det er aktuelt skal isolasjon, fiberduk, kabler og annen infrastruktur vises. Avstand til kabler skal avtales spesielt med aktuell kommune. Det henvises til NS 3070-1:2015. "Samordning av ledninger i grunnen, Del 1: Avstandskrav". Denne skal legges til grunn så langt det er relevant mht. innbyrdes plassering av ledninger og kabler/trekkerør.