3.6 Krav til prosjektdokumentasjon

For: Sandefjord Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

3.6 Krav til prosjektdokumentasjon

Både prosjektdokumenter og sluttdokumentasjonen skal inneholde:

a) Tiltaksbeskrivelse som angir omfang av tiltaket.

b) Oversiktsplan.

c) Situasjonsplan som viser:

 • Bestående bygninger, eksisterende ledninger og kabelanlegg, inkl. luftstrekk. Det oppgis om opplysningene er hentet fra kart eller på annen måte.
 • Planlagte anlegg vises med terrenginngrep, påførte rørtyper og dimensjoner, kummer, slukplasseringer etc.
 • Prosjektet skal fremgå entydig, f.eks. ved utheving, i forhold til grunnlagsdokumentene.
 • Nordpil og rutenett.

d) Gjeldende reguleringsplan og eiendomsoversikt.

e) Lengdeprofil som viser:

 • Terrenghøyde.
 • Fjellprofil.
 • Kote topp vannledning i kummer.
 • Kote innvendig bunn avløps-/spillvannsledning i kummer.
 • Kote innvendig bunn overvannsledning i kummer.
 • Fallforhold.
 • Ledningstype.
 • Ledningsmaterialer og klasse.
 • Ledningsdimensjoner.
 • Ledningslengder, med kjeding.
 • Kumplassering.
 • Slukplassering.
 • Stikkledninger.
 • Kryssende/parallelle installasjoner i grunnen.

f) Erklæringer som kommunens VA-ansvarlig krever.

g) Tittelfelt som viser:

 • Prosjektnavn.
 • Tegningstype.
 • Målestokk.
 • Revisjonsstatus.
 • Ansvarlig prosjekterende.
 • Tiltakshaver.

Lokal bestemmelse for Sandefjord

Det skal leveres nødvendige tegninger for å dokumentere VA-prosjektet. Vedlegg B.1 Prosjektering av VA-anlegg – Krav til Plan- Profil og Kumtegninger beskriver krav og eksempler på hvordan VA-planer og kumskisser skal uttegnes.

Dersom grunnboring er nødvendig for å skaffe fjellprofil kan kravet dispenseres.

For større ledningsdimensjoner og hvor toleranser er små, skal det foreligge stikningsdata.

Ved utskifting og rehabilitering stilles ytterligere krav til planmateriell/sluttdokumentasjon. Følgende forhold skal vises spesielt:

 • Grense for rehabilitering/utskifting
 • Rehabiliterte stikkledninger
 • Eksisterende ledninger, kummer, m.m. som fjernes
 • Eksisterende ledninger som settes ut av drift men som ikke fjernes.