3.9 Krav til sluttdokumentasjon

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

3.9 Krav til sluttdokumentasjon

Før overtagelse for offentlig eie, drift og vedlikehold skal sluttdokumentasjon leveres. Sluttdokumentasjon skal bestå av:

 • Ajourførte tegninger som viser hvordan anlegget er utført.
 • Koordinatfestede innmålingsdata.
 • Komplett KS- og HMS-dokumentasjon inkludert:
  • Dokumentasjon på utført rørinspeksjon, trykkprøving og desinfisering, der dette er påkrevd.
  • Dokumentasjon på evt. avvik fra originalplanen. Jfr. 3.6.
 • Tinglyste rettigheter.
 • Bankgarantier.
 • Ferdigattest.

Krav til innmåling:

For alle nyanlegg (også utskifting av eksisterende ledninger) skal følgende punkter innmåles med X-, Y- og Z-koordinat:

 • Kummer (topp senter kumlokk), gjelder også for eksisterende kummer når de berøres av anlegget.
 • Sluk (topp senter slukrist).
 • Ledninger i kum (se målepunkter for kotehøyder på ledning).
 • Retningsforandringer (knekkpunkter) i horisontalplanet og/eller vertikalplanet.
 • Overganger (mellom ulike rørtyper).
 • Hver 10 meter for ledning lagt i kurve.
 • Krysningspunkt for eksisterende kommunale ledninger.
 • Gren og påkoblinger, gjelder også tilkopling av private ledninger utenfor kum i utbyggingsområder.
 • Endeavslutning av utlagte avløpsavstikkere, gjelder kun for utbyggingsområder.
 • Nedgravde hjelpekonstruksjoner (forankringer, avlastningsplater etc.).
 • Inntak.
 • Utløp/utslipp.

Målepunkter for kotehøyder på ledning:

 • Trykkledninger: Utvendig topp rør.
 • Selvfallsledninger: Innvendig bunn rør.

Innmåling med båndmål:

 • Avstand fra senter kumlokk til tilkoplingspunkter for private ledninger.

Koordinatfestede innmålingsdata og egenskapsdata for ledningsnett med tilhørende installasjoner (kummer, pumper, ventiler etc.) skal leveres på digital form i henhold til gjeldende SOSI-standard.

Sluttdokumentasjonen skal være godkjent før overtagelse.

Lokal bestemmelse for Harstad

For innmålinger og krav til dokumentasjon vises det til Powels Innmålingsinstruks – Vann og avløp  Innmålingsinstruksen benyttes for å sikre god dataflyt til  kommunens Gemini VA-kart. Innmålinger leveres forløpende til hvert byggemøte/senest hver 14. dag. Det skal også leveres oversiktskart som viser relevante opplysninger for VA-prosjektet.

Det skal leveres digitale bilder av  kummer, ledningskrysninger og ledning/kumisolasjon i åpen grøft.

Det skal utarbeides og leveres kumkort for kummer, overløp, hydranter og olje-, fett- og slamutskillere. For mal se vedlegg Kumkort – innmålt vannkum. Det skal fremgå av kumkortet dersom ventiler er stengt ved overlevering, og stikkledninger i kum merkes med gnr./brn.

For ledningsanlegg over offentlig og privat eiendom, skal det ved overtagelse foreligge en tinglyst rett for Harstad Kommune til drift og vedlikehold av ledningsanlegget.

Mottaksprotokoll for rør og materiell skal leveres som sluttdokumentasjon.

Alle hovedledninger for spillvann og overvann skal inspiseres med videokamera med fallindikator. Det kan kreves slik dokumentasjon også for vannledninger. Utførelse og rapportering skal skje i henhold til Norsk vann rapport 234/2018 Rørinspeksjon av hovedledninger for vann og avløp. Før kontroll og rørinspeksjon skal ledninger vare rengjort/høytrykksspylt. Umiddelbart for rørinspeksjon skal ledningsnettet være etterfylt med vann fra traseens høyeste punkt. Rapport fra rørinspeksjonen skal leveres VA-ansvarlig minimum 14 dager for eventuell asfaltering finner sted.

Resultatet fra tetthetsprøving av avløpsledninger skal fremlegges kommunen.

For vannledninger skal resultat fra trykkprøving, desinfeksjon og pluggkjøring fremgå i eget kontrollskjema.

Det skal leveres FDV-dokumentasjon for alt VA-anlegg, både i digitalt format og i 2 eks. papirformat.

Kommunen skal ha mulighet til å delta ved alle sluttkontroller og skal varsles i god tid for kontrollen skal finne sted.

Sluttdokumentasjonen skal være godkjent før overtagelse. Overtagelsen skal skje vederlagsfritt iht. PBL §67. Dersom anlegget, eller deler av det, må settes i drift før formell overtakelse har funnet sted, skal samme dokumentasjon for den aktuelle delen av anlegget leveres for idriftsettelsen.

 

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 3.9 Krav til sluttdokumentasjon

Innhold:

For innmålinger og krav til dokumentasjon vises det til Powels Innmålingsinstruks – Vann og avløp  Innmålingsinstruksen benyttes for å sikre god dataflyt til  kommunens Gemini VA-kart. Innmålinger leveres forløpende til hvert byggemøte/senest hver 14. dag. Det skal også leveres oversiktskart som viser relevante opplysninger for VA-prosjektet.

Det skal leveres digitale bilder av  kummer, ledningskrysninger og ledning/kumisolasjon i åpen grøft.

Det skal utarbeides og leveres kumkort for kummer, overløp, hydranter og olje-, fett- og slamutskillere. For mal se vedlegg Kumkort - innmålt vannkum. Det skal fremgå av kumkortet dersom ventiler er stengt ved overlevering, og stikkledninger i kum merkes med gnr./brn.

For ledningsanlegg over offentlig og privat eiendom, skal det ved overtagelse foreligge en tinglyst rett for Harstad Kommune til drift og vedlikehold av ledningsanlegget.

Mottaksprotokoll for rør og materiell skal leveres som sluttdokumentasjon.

Alle hovedledninger for spillvann og overvann skal inspiseres med videokamera med fallindikator. Det kan kreves slik dokumentasjon også for vannledninger. Utførelse og rapportering skal skje i henhold til Norsk vann rapport 234/2018 Rørinspeksjon av hovedledninger for vann og avløp. Før kontroll og rørinspeksjon skal ledninger vare rengjort/høytrykksspylt. Umiddelbart for rørinspeksjon skal ledningsnettet være etterfylt med vann fra traseens høyeste punkt. Rapport fra rørinspeksjonen skal leveres VA-ansvarlig minimum 14 dager for eventuell asfaltering finner sted.

Resultatet fra tetthetsprøving av avløpsledninger skal fremlegges kommunen.

For vannledninger skal resultat fra trykkprøving, desinfeksjon og pluggkjøring fremgå i eget kontrollskjema.

Det skal leveres FDV-dokumentasjon for alt VA-anlegg, både i digitalt format og i 2 eks. papirformat.

Kommunen skal ha mulighet til å delta ved alle sluttkontroller og skal varsles i god tid for kontrollen skal finne sted.

Sluttdokumentasjonen skal være godkjent før overtagelse. Overtagelsen skal skje vederlagsfritt iht. PBL §67. Dersom anlegget, eller deler av det, må settes i drift før formell overtakelse har funnet sted, skal samme dokumentasjon for den aktuelle delen av anlegget leveres for idriftsettelsen.

 

Vedlegget Kumkort - innmålt vannkum ble lagt til 2018-11-01 13:15:02

Vedlegget kumkort vannkum ble slettet 2018-11-01 13:14:40

Vedlegget kumbilde vannkum ble lagt til 2018-11-01 12:58:50