3.9 Krav til sluttdokumentasjon

For: Nordre Land Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

3.9 Krav til sluttdokumentasjon

Før overtagelse for offentlig eie, drift og vedlikehold skal sluttdokumentasjon leveres. Sluttdokumentasjon skal bestå av:

 • Ajourførte tegninger som viser hvordan anlegget er utført.
 • Koordinatfestede innmålingsdata.
 • Komplett KS- og HMS-dokumentasjon inkludert:
  • Dokumentasjon på utført rørinspeksjon, trykkprøving og desinfisering, der dette er påkrevd.
  • Dokumentasjon på evt. avvik fra originalplanen. Jfr. 3.6.
 • Tinglyste rettigheter.
 • Bankgarantier.
 • Ferdigattest.

Krav til innmåling:

For alle nyanlegg (også utskifting av eksisterende ledninger) skal følgende punkter innmåles med X-, Y- og Z-koordinat:

 • Kummer (topp senter kumlokk), gjelder også for eksisterende kummer når de berøres av anlegget.
 • Sluk (topp senter slukrist).
 • Ledninger i kum (se målepunkter for kotehøyder på ledning).
 • Retningsforandringer (knekkpunkter) i horisontalplanet og/eller vertikalplanet.
 • Overganger (mellom ulike rørtyper).
 • Hver 10 meter for ledning lagt i kurve.
 • Krysningspunkt for eksisterende kommunale ledninger.
 • Gren og påkoblinger, gjelder også tilkopling av private ledninger utenfor kum i utbyggingsområder.
 • Endeavslutning av utlagte avløpsavstikkere, gjelder kun for utbyggingsområder.
 • Nedgravde hjelpekonstruksjoner (forankringer, avlastningsplater etc.).
 • Inntak.
 • Utløp/utslipp.

Målepunkter for kotehøyder på ledning:

 • Trykkledninger: Utvendig topp rør.
 • Selvfallsledninger: Innvendig bunn rør.

Innmåling med båndmål:

 • Avstand fra senter kumlokk til tilkoplingspunkter for private ledninger.

Koordinatfestede innmålingsdata og egenskapsdata for ledningsnett med tilhørende installasjoner (kummer, pumper, ventiler etc.) skal leveres på digital form i henhold til gjeldende SOSI-standard.

Sluttdokumentasjonen skal være godkjent før overtagelse.

Lokal bestemmelse for Nordre Land

Alle kummer og strategiske punkter skal fotograferes før gjenfylling. Fotografier navngis entydig iht. plantegning. Videre skal fotografier være orientert mot nord og foreligge på JPG-format.

Der kommunen skal overta private anlegg skal sluttdokumentasjonen inneholde tinglyste erklæringer som gir ledningseier rett til å ha ledningsnett liggende på privat eiendom, rett til atkomst for drift og vedlikehold og rett til å foreta graving og utskifting av ledningene samt krav om minsteavstand til evt. framtidige konstruksjoner (pkt. 3.11).

All sluttdokumentasjon skal være overlevert min. 14 dager før overtagelse.

Innmålingsinstruks:
Entreprenøren skal måle inn ledningsanleggene.

Alle horisontale og vertikale avvinklinger/bend og endepunkt for alle rør i grøft skal måles inn med x, y, z for senter rør. Innmåling av avvinklinger/bend utenfor kummer skal skje før grøftene gjenfylles.

Målepunkter for kotehøyder på ledning:

 • Trykkledninger: Utvendig topp rør
 • Selvfallsledninger: Innvendig bunn rør

Innmålingene skal leveres digitalt på USB-lagringsmedium med innmålingsdata for innlegging i VA-databasen til byggherren.
Dataene leveres til kommunen iht. SOSI versjon 4.0 eller høyere.
Koordinatsystem UTM32 (Euref 89). Høydereferansesystem skal være NN2000.
Stedfestingsegenskaper (målekvalitet) skal framkomme av SOSI-filen.
Nummerering av alle punkter skal være entydig i forhold til byggeplantegningene for anlegget.

Egenskaper som skal registreres i SOSI-fil som minimum er:

 • Material
 • SDR klasse
 • Dimensjon
 • Type (VL/SP/PSP/OV)
 • Produsent

Fotodokumentasjon:
For dokumentasjon av kummer (vann- og avløpskummer), bakkekraner, tilknytningspunkter / anboringer / grenrør, bend etc., både for hovedledninger og private stikkledninger, skal det tas digitale bilder som leveres på USB-lagringsmedium.

Bildene skal ha nummerering (i filnavn) som skal være entydig i forhold til tegningene for anlegget, og bildene av kummer skal være orientert mot nord. Bildefilene skal leveres på JPG-format. Evt. leveres som sjekkliste med tilhørende bilde.

Innmålinger skal leveres byggherren fortløpende under anlegget i takt med produksjon. Platform for innlevering avtales spesielt med byggherren (web-hotell etc).

Trykkprøving, TV-inspeksjon, Deformasjonskontroll, Spyling, rengjøring og Desinfeksjon
Rapport og dokumentasjon fra prøvinger overleveres i originalformat (papir og digitalt) fra utførende.

Innlevering FDV-dokumentasjon
Dokumentasjon (datablad, tekniske spesifikasjoner, FDV-instrukser etc.) for alt materiell, rør og kummer, armatur (ventiler, mengdemålere o.l.) etc. som er benyttet skal leveres.

Endringer av armatur etc. i vannkummer skal ajourføres på skisser fra entreprenøren. Komplett dokumentasjon vedr. alt ovennevnte skal leveres samlet digitalt og i egen perm til byggherren i 1 eksemplar.

Anlegget vil ikke bli overtatt før all FDV-dokumentasjon er overlevert og godkjent av byggherren.

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 3.9 Krav til sluttdokumentasjon

Innhold:

Alle kummer og strategiske punkter skal fotograferes før gjenfylling. Fotografier navngis entydig iht. plantegning. Videre skal fotografier være orientert mot nord og foreligge på JPG-format. Der kommunen skal overta private anlegg skal sluttdokumentasjonen inneholde tinglyste erklæringer som gir ledningseier rett til å ha ledningsnett liggende på privat eiendom, rett til atkomst for drift og vedlikehold og rett til å foreta graving og utskifting av ledningene samt krav om minsteavstand til evt. framtidige konstruksjoner (pkt. 3.11). All sluttdokumentasjon skal være overlevert min. 14 dager før overtagelse. Innmålingsinstruks: Entreprenøren skal måle inn ledningsanleggene. Alle horisontale og vertikale avvinklinger/bend og endepunkt for alle rør i grøft skal måles inn med x, y, z for senter rør. Innmåling av avvinklinger/bend utenfor kummer skal skje før grøftene gjenfylles. Målepunkter for kotehøyder på ledning:

 • Trykkledninger: Utvendig topp rør
 • Selvfallsledninger: Innvendig bunn rør
Innmålingene skal leveres digitalt på USB-lagringsmedium med innmålingsdata for innlegging i VA-databasen til byggherren. Dataene leveres til kommunen iht. SOSI versjon 4.0 eller høyere. Koordinatsystem UTM32 (Euref 89). Høydereferansesystem skal være NN2000. Stedfestingsegenskaper (målekvalitet) skal framkomme av SOSI-filen. Nummerering av alle punkter skal være entydig i forhold til byggeplantegningene for anlegget. Egenskaper som skal registreres i SOSI-fil som minimum er:
 • Material
 • SDR klasse
 • Dimensjon
 • Type (VL/SP/PSP/OV)
 • Produsent
Fotodokumentasjon: For dokumentasjon av kummer (vann- og avløpskummer), bakkekraner, tilknytningspunkter / anboringer / grenrør, bend etc., både for hovedledninger og private stikkledninger, skal det tas digitale bilder som leveres på USB-lagringsmedium. Bildene skal ha nummerering (i filnavn) som skal være entydig i forhold til tegningene for anlegget, og bildene av kummer skal være orientert mot nord. Bildefilene skal leveres på JPG-format. Evt. leveres som sjekkliste med tilhørende bilde. Innmålinger skal leveres byggherren fortløpende under anlegget i takt med produksjon. Platform for innlevering avtales spesielt med byggherren (web-hotell etc). Trykkprøving, TV-inspeksjon, Deformasjonskontroll, Spyling, rengjøring og Desinfeksjon Rapport og dokumentasjon fra prøvinger overleveres i originalformat (papir og digitalt) fra utførende. Innlevering FDV-dokumentasjon Dokumentasjon (datablad, tekniske spesifikasjoner, FDV-instrukser etc.) for alt materiell, rør og kummer, armatur (ventiler, mengdemålere o.l.) etc. som er benyttet skal leveres. Endringer av armatur etc. i vannkummer skal ajourføres på skisser fra entreprenøren. Komplett dokumentasjon vedr. alt ovennevnte skal leveres samlet digitalt og i egen perm til byggherren i 1 eksemplar. Anlegget vil ikke bli overtatt før all FDV-dokumentasjon er overlevert og godkjent av byggherren.