3.9 Krav til sluttdokumentasjon

For: Sandefjord Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

3.9 Krav til sluttdokumentasjon

Før overtagelse for offentlig eie, drift og vedlikehold skal sluttdokumentasjon leveres. Sluttdokumentasjon skal bestå av:

 • Ajourførte tegninger som viser hvordan anlegget er utført.
 • Koordinatfestede innmålingsdata.
 • Komplett KS- og HMS-dokumentasjon inkludert:
  • Dokumentasjon på utført rørinspeksjon, trykkprøving og desinfisering, der dette er påkrevd.
  • Dokumentasjon på evt. avvik fra originalplanen. Jfr. 3.6.
 • Tinglyste rettigheter.
 • Bankgarantier.
 • Ferdigattest.

Krav til innmåling:

For alle nyanlegg (også utskifting av eksisterende ledninger) skal følgende punkter innmåles med X-, Y- og Z-koordinat:

 • Kummer (topp senter kumlokk), gjelder også for eksisterende kummer når de berøres av anlegget.
 • Sluk (topp senter slukrist).
 • Ledninger i kum (se målepunkter for kotehøyder på ledning).
 • Retningsforandringer (knekkpunkter) i horisontalplanet og/eller vertikalplanet.
 • Overganger (mellom ulike rørtyper).
 • Hver 10 meter for ledning lagt i kurve.
 • Krysningspunkt for eksisterende kommunale ledninger.
 • Gren og påkoblinger, gjelder også tilkopling av private ledninger utenfor kum i utbyggingsområder.
 • Endeavslutning av utlagte avløpsavstikkere, gjelder kun for utbyggingsområder.
 • Nedgravde hjelpekonstruksjoner (forankringer, avlastningsplater etc.).
 • Inntak.
 • Utløp/utslipp.

Målepunkter for kotehøyder på ledning:

 • Trykkledninger: Utvendig topp rør.
 • Selvfallsledninger: Innvendig bunn rør.

Innmåling med båndmål:

 • Avstand fra senter kumlokk til tilkoplingspunkter for private ledninger.

Koordinatfestede innmålingsdata og egenskapsdata for ledningsnett med tilhørende installasjoner (kummer, pumper, ventiler etc.) skal leveres på digital form i henhold til gjeldende SOSI-standard.

Sluttdokumentasjonen skal være godkjent før overtagelse.

Lokal bestemmelse for Sandefjord

 • Sandefjord kommunes krav til innmålinger finnes i Vedlegg B2_Innmålingsinstruks for dokumentasjon av VA-anlegg.
  • Sandefjord kommune har tatt i bruk innmålingsinstruks, utarbeidet av Volue (tidl.Powel), som beskriver krav til innmåling av vann- og avløpsnett med tilhørende konstruksjoner. (Volue (tidl.Powel) -instruks).
  • I tillegg skal det leveres kontrollskjema for innmåling (vedlegg B2G), dokumentasjon fra rørinspeksjon og kontrollrapporter (FDV), tetthetsprøving, trykkprøving, pluggkjøring, desinfeksjon, vannanalyse, etc.
  • Det skal også sørges for at det overleveres alle nødvendige opplysninger slik at byggherren i ettertid kan få utarbeidet ajourførte detaljtegninger («As-built») for kumskisser, som produseres i dwg & pdf. For private anlegg til kommunal overtakelse produserer utbygger As-built tegninger, ellers besørger byggherre dette.