3.A Andre krav

For: Nesbyen Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

3.A Andre krav

Lokal bestemmelse for Nesbyen

Ved kommunale tiltak kan det inngås skriftlige grave- og vedlikeholdsavtaler basert på kommunens standardavtale.

 

Ved behov utformes det konkrete avtaler tilpasset hver enkelt sak, og der kan det innarbeides at kommunen skal sette i stand veger, plener, gjerder, dyrka mark o.l. om dette er spesielt eller viktig å spesifisere. Det utbetales ikke erstatning for ledninger lagt på land (eller i vann) unntatt:

  • Ved ledninger lagt over dyrket mark er det mulighet for engangserstatning i forbindelse med gravearbeidet etter beregninger fra landbrukskontoret.
  • Dersom plassering av kummer medfører åpenbar ulempe for grunneierens drift av eiendommen, kan det inngås avtale om engangserstatning.

Se vedlegg for satser for erstatning.

 

Regler ved overtagelse av private VA-anlegg:

Kommunen kan etter søknad overta hovedledningsnett og/eller samlenett. VA-anlegg med tilhørende ledningsnett som ønskes overført til kommunen skal tilfredsstille krav i VA-normen slik at kommunen kan nytte anlegget på en kostnads- og ressurseffektiv måte. Kommunen overtar VA-anlegg vederlagsfritt med full eiendomsrett til pumpestasjoner, trykkøkningsstasjoner og bassenger.

 

Eiendommen rundt slike skal være min. 4 meter fra vegg på alle kanter. Det må foreligge erklæring fra grunneiere om at ledningstraseen inkludert tomteareal for bygg/anlegg er godkjent og at eier av ledning har tinglyst rett til alt nødvendig, fremtidig vedlikehold. Nyervervede kommunale abonnenter, fra tidligere private anlegg, må betale tilkoblingsavgift. Eventuell overtagelse av private anlegg og ledningsnett vil først bli overtatt av kommunen når:

  • Søknad om formell overtagelse er innsendt og godkjent av kommunen.
  • Ferdigmelding foreligger.
  • Anlegget er kontrollert av en representant fra kommunen.