4.0 Generelle bestemmelser

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

4.0 Generelle bestemmelser

Generelt vises det til VA/Miljø-blad nr. 5 og 6. Dersom produsent av rør har gitt leggeanvisning som setter strengere krav enn VA-normen, skal produsentens anvisning følges.

Lokal bestemmelse for Harstad

I grøftesnittet skal det dypeste røret ligge ut til en av sidene, og det grunneste røret skal ligge på motsatt side. Vannledningen skal ligge øverst.

Ved kryssing av ledninger skal vannledningen krysse frostfritt over avløpsledningen.

Langsgående private stikkledninger vann legges i ytterkant grøftesnitt, ved siden av kommunal vannledning. Topp fordelingsledning/privat stikkledning skal ligge i samme høyde som topp kommunal hovedledning.

Avstand fra kummer til passerende rør skal være minimum 200mm.

Rør skal ligge frostfritt. Frostfri dybde er 1,8 m.

Ved prosjektering av vann- og avløpssystemer i strandsonen (under kote 4,0) kan løsninger med grunne ledninger/kummer vare aktuelt. Slike løsninger skal avklares i forhåndskonferanse.

Ved fare for forurensede masser skal dette undersøkes, og eventuelle masser deponeres i henhold til gjeldende krav.

 

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 4.0 Generelle bestemmelser

Innhold:

I grøftesnittet skal det dypeste røret ligge ut til en av sidene, og det grunneste røret skal ligge på motsatt side. Vannledningen skal ligge øverst.

Ved kryssing av ledninger skal vannledningen krysse frostfritt over avløpsledningen.

Langsgående private stikkledninger vann legges i ytterkant grøftesnitt, ved siden av kommunal vannledning. Topp fordelingsledning/privat stikkledning skal ligge i samme høyde som topp kommunal hovedledning.

Avstand fra kummer til passerende rør skal være minimum 200mm.

Rør skal ligge frostfritt. Frostfri dybde er 1,8 m.

Ved prosjektering av vann- og avløpssystemer i strandsonen (under kote 4,0) kan løsninger med grunne ledninger/kummer vare aktuelt. Slike løsninger skal avklares i forhåndskonferanse.

Ved fare for forurensede masser skal dette undersøkes, og eventuelle masser deponeres i henhold til gjeldende krav.

 

Tittel: 4.0 Generelle bestemmelser

Innhold:

I grøftesnittet skal det dypeste røret ligge ut til en av sidene, og det grunneste røret skal ligge på motsatt side. Vannledningen skal ligge øverst.

Ved kryssing av ledninger skal vannledningen krysse frostfritt over avløpsledningen.

Langsgående private stikkledninger vann legges i ytterkant grøftesnitt, ved siden av kommunal vannledning. Topp fordelingsledning/privat stikkledning skal ligge i samme høyde som topp kommunal hovedledning.

Avstand fra kummer til passerende rør skal være minimum 200mm.

Rør skal ligge frostfritt. Frostfri dybde er 1,8 m.

Ved prosjektering av vann- og avløpssystemer i strandsonen (under kote 4,0) kan løsninger med grunne ledninger/kummer vare aktuelt. Slike løsninger skal avklares i forhåndskonferanse.

Ved fare for forurensede masser skal dette undersøkes, og eventuelle masser deponeres i henhold til gjeldende krav.