4.0 Generelle bestemmelser

For: Sandefjord Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

4.0 Generelle bestemmelser

Generelt vises det til VA/Miljø-blad nr. 5 og 6. Dersom produsent av rør har gitt leggeanvisning som setter strengere krav enn VA-normen, skal produsentens anvisning følges.

Lokal bestemmelse for Sandefjord

Graveskråning skal til enhver tid følge forskrifter til arbeidsmiljøloven for ”graving og avstivning av grøfter”, fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 19.11.1985 (nr. 0151).

 

Ledningsnettet skal, dersom det er aktuelt, dimensjoneres slik at det senere kan betjene bakenforliggende områder.

 

Ved fare for forurensede masser skal dette undersøkes og eventuelle masser deponeres i henhold til gjeldende krav.