4.4 Beliggenhet/trasévalg

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

4.4 Beliggenhet/trasévalg

Ledninger skal være tilgjengelige for nødvendig inspeksjon og kontroll, samt for oppgraving ved reparasjoner og tilknytninger.

Det skal være betryggende avstand mellom ledning og byggverk, konstruksjon eller kabelanlegg. Minste avstand mellom byggverk/kabler og VA-ledninger må være i samråd med alle berørte parter.

Hovedledninger skal fortrinnsvis ligge i gate eller i gang/sykkelvei. Anlegget bør så fremt det er mulig ligge på offentlig grunn. Dersom hovedledninger blir liggende på privat grunn kreves tinglyst erklæring om vedlikehold, fornyelser, adkomst, etc. Det skal da etableres avtale for anleggsperioden og tinglyst erklæring for fremtidig adkomst.

Lokal bestemmelse for Harstad

Kommunale VA-traseer ønskes lagt i trafikkarealer, fortrinnsvis i fortau/gang- og sykkelvei. Kummer skal plasseres slik at tilgangen blir enklest mulig, også vinterstid.

Krav til avstand mellom VA-ledninger og andre anlegg/ledninger:

  • Minsteavstand mellom byggverk og VA-ledninger er 4 m ved normalt leggedyp. Byggverkets fundamenter må vanligvis ligge lavere enn dypeste VA-ledning. Ved ledningsdybde større enn 2 meter, dårlige grunnforhold, vanskelig tilgjengelighet for gravemaskiner mv. må avstanden økes.

  • Minsteavstand mellom ytterste VA-ledning og nærmeste kabel skal være minimum 2 meter. Ved leggedybde større enn 2 meter må avstanden økes.

  • Kryssing av VA-ledninger og fjernvarmeanlegg/gassanlegg/kabelanlegg skal skje vinkelrett.

 

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 4.4 Beliggenhet/trasévalg

Innhold:

Kommunale VA-traseer ønskes lagt i trafikkarealer, fortrinnsvis i fortau/gang- og sykkelvei. Kummer skal plasseres slik at tilgangen blir enklest mulig, også vinterstid.

Krav til avstand mellom VA-ledninger og andre anlegg/ledninger:
  • Minsteavstand mellom byggverk og VA-ledninger er 4 m ved normalt leggedyp. Byggverkets fundamenter må vanligvis ligge lavere enn dypeste VA-ledning. Ved ledningsdybde større enn 2 meter, dårlige grunnforhold, vanskelig tilgjengelighet for gravemaskiner mv. må avstanden økes.

  • Minsteavstand mellom ytterste VA-ledning og nærmeste kabel skal være minimum 2 meter. Ved leggedybde større enn 2 meter må avstanden økes.

  • Kryssing av VA-ledninger og fjernvarmeanlegg/gassanlegg/kabelanlegg skal skje vinkelrett.