4.4 Beliggenhet/trasévalg

For: Malvik Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

4.4 Beliggenhet/trasévalg

Ledninger skal være tilgjengelige for nødvendig inspeksjon og kontroll, samt for oppgraving ved reparasjoner og tilknytninger.

Det skal være betryggende avstand mellom ledning og byggverk, konstruksjon eller kabelanlegg. Minste avstand mellom byggverk/kabler og VA-ledninger må være i samråd med alle berørte parter.

Hovedledninger skal fortrinnsvis ligge i gate eller i gang/sykkelvei. Anlegget bør så fremt det er mulig ligge på offentlig grunn. Dersom hovedledninger blir liggende på privat grunn kreves tinglyst erklæring om vedlikehold, fornyelser, adkomst, etc. Det skal da etableres avtale for anleggsperioden og tinglyst erklæring for fremtidig adkomst.

Lokal bestemmelse for Malvik

Hovedledninger skal ikke ligge nærmere hus eller andre konstruksjoner enn 4,0 m uten nærmere avtale med VA-ansvarlig. Dersom bygg/konstruksjoner  bygges nærmere enn 4,0 m skal fundamentet på bygninger og/eller installasjoner føres ned min 0,5 m under bunn av underste ledning. Alternativt skal disse utføres som en evigvarende ledning, enten lagt i varerør eller innstøpt og armert i vanntett betong. Tetting mellom vannførende ledning og varerør skal godkjennes av VA-ansvarlig. Tetningen skal være vanntett og ha like lang levetid som konstruksjonen for øvrig.  Ved innstøping skal dette skje etter nærmere avtale med VA-ansvarlig.

Beskrivelse med tegninger og beregninger skal være godkjent av VA-ansvarlige før arbeidet igangsettes/utføres. Vannledninger større enn/er lik Ø 250 mm skal behandles spesielt. Ved ledningsdybde større enn 2 m, dårlig grunnforhold, vanskelig tilgjengelighet for gravemaskiner m.v. må avtanden økes. Dette kravet kan enkelte steder være vanskelig å oppfylle. Hvert enkelt anlegg må da vurderes spesielt.

Signalkabler tilhørende Malvik kommune kan legges i ledningstrase.

Kryssing mellom ledningsanlegg og kabelanlegg skal skje over kortest mulig strekning.

Nødvendige sikkerhetstiltak i forbindelse med kryssing skal dokumenteres.

Dersom ledningene ligger på privat grunn kreves tinglyst erklæring angående drift, vedlikehold, fornyelser og adkomst.

I spesielle tilfeller kan privat ledning legges i samme grøft som kommunal ledning.

Kabler- avstand og overdekning:

Kabler skal legges i en avstand på minst 1,3 m horisontalt ut fra nærmeste kommunale VA-ledning under vegtrau. Rør og kabler som krysser eller som går langs en kommunal veg skal som hovedregel ha minst 80 cm overdekning.