4.4 Beliggenhet/trasévalg

For: Nesbyen Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

4.4 Beliggenhet/trasévalg

Ledninger skal være tilgjengelige for nødvendig inspeksjon og kontroll, samt for oppgraving ved reparasjoner og tilknytninger.

Det skal være betryggende avstand mellom ledning og byggverk, konstruksjon eller kabelanlegg. Minste avstand mellom byggverk/kabler og VA-ledninger må være i samråd med alle berørte parter.

Hovedledninger skal fortrinnsvis ligge i gate eller i gang/sykkelvei. Anlegget bør så fremt det er mulig ligge på offentlig grunn. Dersom hovedledninger blir liggende på privat grunn kreves tinglyst erklæring om vedlikehold, fornyelser, adkomst, etc. Det skal da etableres avtale for anleggsperioden og tinglyst erklæring for fremtidig adkomst.

Lokal bestemmelse for Nesbyen

Når kabler legges i samme grøft som VA-grøft skal det alltid benyttes kabelrør/ varerør og kabelmarkering.  Kabler som krysser ledningstraseene skal krysse tilnærma 90 grader på traseen. Som hovedregel gjelder «NS3070: Samordning av ledninger i grunn».

Avstand fra bygning og andre konstruksjoner til offentlig ledningsnett skal være minimum 4 m.