4.4 Beliggenhet/trasévalg

For: Sandefjord Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

4.4 Beliggenhet/trasévalg

Ledninger skal være tilgjengelige for nødvendig inspeksjon og kontroll, samt for oppgraving ved reparasjoner og tilknytninger.

Det skal være betryggende avstand mellom ledning og byggverk, konstruksjon eller kabelanlegg. Minste avstand mellom byggverk/kabler og VA-ledninger må være i samråd med alle berørte parter.

Hovedledninger skal fortrinnsvis ligge i gate eller i gang/sykkelvei. Anlegget bør så fremt det er mulig ligge på offentlig grunn. Dersom hovedledninger blir liggende på privat grunn kreves tinglyst erklæring om vedlikehold, fornyelser, adkomst, etc. Det skal da etableres avtale for anleggsperioden og tinglyst erklæring for fremtidig adkomst.

Lokal bestemmelse for Sandefjord

Dersom ledningene blir liggende på privat grunn kreves tinglyst erklæring basert på kommunens generelle overenskomst.

 

Kabelanlegg skal ligge utenfor grøft for VA-anleggene.

Kryssing mellom ledningsanlegg kabelanlegg skal skje over kortest mulig strekning

 

Avstand fra nærmeste ledning til bygg eller andre konstruksjoner skal være minst 4,0 m. Dersom bygg/konstruksjoner må bygges nærmere enn 4,0 m må det settes i verk spesielle tiltak som skal godkjennes av kommunens VA-ansvarlige før arbeidene igangsettes/utføres. Vannledninger større enn Ø = 300 mm skal behandles spesielt, ifht avstandskrav.