5.0 Generelle bestemmelser

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.0 Generelle bestemmelser

Hovedregelen er at vannledning skal være helt adskilt fra avløpskum. Dersom kommunens VA-ansvarlig tillater vannledning i avløpskum, skal vannledningssystem i kum være helt atskilt fra spillvann- og overvannsystem. Drenering av vannkummer er ikke tillatt til spillvannsførende ledning.

Vannledninger skal kunne stenges ut, tømmes, fylles, luftes og rengjøres. Det er ønskelig at vannledninger skal utføres som ringledninger.

Det skal normalt være samme rørtype/rørdimensjon mellom kummer. Ved reparasjon og utskifting av rør skal dette utføres slik at den innvendige rørdimensjonen opprettholdes.

Lokal bestemmelse for Harstad

Avstenginger eller endringer i forsyningsmønsteret skal kun gjøres av Harstad kommunes driftspersonell, og om mulig forhåndsvarsles til de som blir berørt. Utgifter knyttet til avstenginger forårsaket av arbeid på private anlegg skal belastes tiltakshaver.