5.10 Tilknyting av stikkleidninger/avgreining på kommunal vassleidning

Nynorsk • Bytt til Bokmål

5.10 Tilknyting av stikkleidninger/avgreining på kommunal vassleidning

Det blir normalt ikkje gjeve løyve til private stikkleidningar i kommunale VA-kummar.

Unntak:

  • Tilknyting for sprinkleranlegg.
  • Tilknyting til viktige hovudvassleidningar.

I desse tilfella skal avgreining gjerast i kum.

Tilknyting/avgreining skal utførast i samsvar med VA/Miljø-blad nr. 7, UTV. Tilknytning av stikkledning til kommunal vannledning.

Anboring på plastrøyr i spenn er ikkje lov.

Krav til innmåling:

  • Avgreining utanfor kum skal innmålast med X-, Y- og Z-koordinatar.
  • For anboring målar ein avstand med bandmål frå senter kumlokk på næraste kum til anboringspunkt.