5.10 Tilknytning av stikkledninger/avgrening på kommunal vannledning

For: Vestre Toten Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.10 Tilknytning av stikkledninger/avgrening på kommunal vannledning

Private stikkledninger tillates normalt ikke i kommunale VA-kummer.

Unntak:

  • Tilknytning for sprinkleranlegg.
  • Tilknytning til viktige hovedvannledninger.

I disse tilfellene skal avgrening foretas i kum.

Tilknytning/avgrening skal utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 7, UTV. Tilknytning av stikkledning til kommunal vannledning.

Anboring på plastrør i spenn tillates ikke. Se også kommunens sanitærreglement.

Krav til innmåling:

  • Avgrening utenfor kum skal innmåles med X-, Y- og Z-koordinater.
  • For anboring måles avstand med båndmål fra senter kumlokk på nærmeste kum til anboringspunkt.

Lokal bestemmelse for Vestre Toten og Østre Toten

Tilknytning til renoverte hovedledninger skal skje etter anvisning fra kommunens VA-ansvarlig. Det vises til kommunens beskrivelse/reglement for planlegging og utførelse av stikkledninger.