5.10 Tilknytning av stikkledninger/avgrening på kommunal vannledning

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.10 Tilknytning av stikkledninger/avgrening på kommunal vannledning

Private stikkledninger tillates normalt ikke i kommunale VA-kummer.

Unntak:

  • Tilknytning for sprinkleranlegg.
  • Tilknytning til viktige hovedvannledninger.

I disse tilfellene skal avgrening foretas i kum.

Tilknytning/avgrening skal utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 7, UTV. Tilknytning av stikkledning til kommunal vannledning.

Anboring på plastrør i spenn tillates ikke. Se også kommunens sanitærreglement.

Krav til innmåling:

  • Avgrening utenfor kum skal innmåles med X-, Y- og Z-koordinater.
  • For anboring måles avstand med båndmål fra senter kumlokk på nærmeste kum til anboringspunkt.

Lokal bestemmelse for Harstad

Innmåling med båndmål aksepteres ikke.

Grensesnitt mellom privat og kommunal ledning er i tilkoblingspunktet på kommunal ledning. Ved tilkobling utført med T-rør m/ tilhørende stengeventil, som utgjør en del av hovedledningen, defineres T-røret m/ tilhørende stengeventil som kommunalt anlegg. Ved tilkobling utført med anboringsklammer defineres anboringsklammeret som privat anlegg.

Private stikkledninger tilkobles i kum, eller via parallell forsyningsledning med redusert dimensjon. I tilfeller hvor hovedvannledning ikke er adskilt fra fellesavløpskum (AF-kum) skal stikkledninger tilknyttes utenfor kum.

Der det ikke er praktisk mulig å tilkoble private stikkledninger i kum skal det brukes gjengeløse tilknytninger.

Når det legges nye kommunale vannledninger av PE, eller ved anboringer på eksisterende PE-ledninger skal det benyttes elektro anboring m/ kniv, eller elektro T-rør m/ avstengingsventil for tilkobling av stikkledningen, type Zak serviceventil Hawle 2600 el. tilsv.

Ved anboring på eksisterende vannledninger av andre rørtyper enn PE, skal det benyttes anboringsklave tilpasset rørtype med bajonettløsning og anboringssperre.

Når det legges nye kommunale vannledninger av PVC skal det ikke bores hull i ledningen for tilkobling av stikkledninger. Ferdige rørdeler, for eksempel Baio eller tilsvarende skal brukes.

Det skal være en avstengingsventil på stikkledningstilkoblingen på alle anboringer/tilkoblinger. Det skal også monteres en privat utvendig stengeventil/bakkekran på alle stikkledninger, og denne plasseres innenfor privat tomtegrense, alternativt minimum 1 m utenfor regulert vegformål.

Ved opphør av abonnement skal kikkran eller anboringsventil graves fram og blindes. I spesielle tilfeller kan abonnenten gis utsettelse med å blinde anboringen til bakken er telefri. I slike tilfeller skal abonnenten gjøres skriftlig oppmerksom på at han eller hun vil være ansvarlig for eventuelle skader som påføres tredjeperson som følge av dette. Dersom eier av stikk som ikke lenger er i bruk ikke er villig til å blinde dette, kan kommunen gjøre dette for eiers regning. Eier skal varsles skriftlig i rimelig tid før tiltaket iverksettes.

Tilknytning for sprinkelanlegg kan etableres utenfor kum på hovedledning med bolteløs armatur. Det stilles da krav om lastfordelingsplate, Skjævelandsring eller tilsvarende, og flytende ramme med kjøresterkt lokk. Løsningen skal dreneres.

 

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 5.10 Tilknytning av stikkledninger/avgrening på kommunal vannledning

Innhold:

Innmåling med båndmål aksepteres ikke.

Grensesnitt mellom privat og kommunal ledning er i tilkoblingspunktet på kommunal ledning. Ved tilkobling utført med T-rør m/ tilhørende stengeventil, som utgjør en del av hovedledningen, defineres T-røret m/ tilhørende stengeventil som kommunalt anlegg. Ved tilkobling utført med anboringsklammer defineres anboringsklammeret som privat anlegg.

Private stikkledninger tilkobles i kum, eller via parallell forsyningsledning med redusert dimensjon. I tilfeller hvor hovedvannledning ikke er adskilt fra fellesavløpskum (AF-kum) skal stikkledninger tilknyttes utenfor kum.

Der det ikke er praktisk mulig å tilkoble private stikkledninger i kum skal det brukes gjengeløse tilknytninger.

Når det legges nye kommunale vannledninger av PE, eller ved anboringer på eksisterende PE-ledninger skal det benyttes elektro anboring m/ kniv, eller elektro T-rør m/ avstengingsventil for tilkobling av stikkledningen, type Zak serviceventil Hawle 2600 el. tilsv. Ved anboring på eksisterende vannledninger av andre rørtyper enn PE, skal det benyttes anboringsklave tilpasset rørtype med bajonettløsning og anboringssperre. Når det legges nye kommunale vannledninger av PVC skal det ikke bores hull i ledningen for tilkobling av stikkledninger. Ferdige rørdeler, for eksempel Baio eller tilsvarende skal brukes. Det skal være en avstengingsventil på stikkledningstilkoblingen på alle anboringer/tilkoblinger. Det skal også monteres en privat utvendig stengeventil/bakkekran på alle stikkledninger, og denne plasseres innenfor privat tomtegrense, alternativt minimum 1 m utenfor regulert vegformål. Ved opphør av abonnement skal kikkran eller anboringsventil graves fram og blindes. I spesielle tilfeller kan abonnenten gis utsettelse med å blinde anboringen til bakken er telefri. I slike tilfeller skal abonnenten gjøres skriftlig oppmerksom på at han eller hun vil være ansvarlig for eventuelle skader som påføres tredjeperson som følge av dette. Dersom eier av stikk som ikke lenger er i bruk ikke er villig til å blinde dette, kan kommunen gjøre dette for eiers regning. Eier skal varsles skriftlig i rimelig tid før tiltaket iverksettes. Tilknytning for sprinkelanlegg kan etableres utenfor kum på hovedledning med bolteløs armatur. Det stilles da krav om lastfordelingsplate, Skjævelandsring eller tilsvarende, og flytende ramme med kjøresterkt lokk. Løsningen skal dreneres.  

Tittel: 5.10 Tilknytning av stikkledninger/avgrening på kommunal vannledning

Innhold:

Innmåling med båndmål aksepteres ikke.

Grensesnitt mellom privat og kommunal ledning er i tilkoblingspunktet på kommunal ledning. Ved tilkobling utført med T-rør m/ tilhørende stengeventil, som utgjør en del av hovedledningen, defineres T-røret m/ tilhørende stengeventil som kommunalt anlegg. Ved tilkobling utført med anboringsklammer defineres anboringsklammeret som privat anlegg.

Private stikkledninger tilkobles i kum, eller via parallell forsyningsledning med redusert dimensjon. I tilfeller hvor hovedvannledning ikke er adskilt fra fellesavløpskum (AF-kum) skal stikkledninger tilknyttes utenfor kum.

Der det ikke er praktisk mulig å tilkoble private stikkledninger i kum skal det brukes gjengeløse tilknytninger.

Når det legges nye kommunale vannledninger av PE, eller ved anboringer på eksisterende PE-ledninger skal det benyttes elektro anboring m/ kniv, eller elektro T-rør m/ avstengingsventil for tilkobling av stikkledningen, type Zak serviceventil Hawle 2600 el. tilsv. Ved anboring på eksisterende vannledninger av andre rørtyper enn PE, skal det benyttes anboringsklave tilpasset rørtype med bajonettløsning og anboringssperre. Når det legges nye kommunale vannledninger av PVC skal det ikke bores hull i ledningen for tilkobling av stikkledninger. Ferdige rørdeler, for eksempel Baio eller tilsvarende skal brukes. Det skal være en avstengingsventil på stikkledningstilkoblingen på alle anboringer/tilkoblinger. Det skal også monteres en privat utvendig stengeventil/bakkekran på alle stikkledninger. Denne plasseres innenfor privat tomtegrense, alternativt minimum 1 m utenfor regulert vegformål. Ved opphør av abonnement skal kikkran eller anboringsventil graves fram og stenges. I spesielle tilfeller kan abonnenten gis utsettelse med å plugge anboringen til bakken er telefri. I slike tilfeller skal abonnenten gjøres skriftlig oppmerksom på at han eller hun vil være ansvarlig for eventuelle skader som påføres tredjeperson som følge av dette. Dersom eier av stikk som ikke lenger er i bruk ikke er villig til å plugge dette, kan kommunen gjøre dette for eiers regning. Eier skal varsles skriftlig i rimelig tid før tiltaket iverksettes. Tilknytning for sprinkelanlegg kan etableres utenfor kum på hovedledning med bolteløs armatur. Det stilles da krav om lastfordelingsplate, Skjævelandsring eller tilsvarende, og flytende ramme med kjøresterkt lokk. Løsningen skal dreneres.