5.10 Tilknytning av stikkledninger/avgrening på kommunal vannledning

For: Nesbyen Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.10 Tilknytning av stikkledninger/avgrening på kommunal vannledning

Lokal bestemmelse for Nesbyen

Tilknytningen skal alltid skje i kum og må utføres slik at hovedledningen ikke skades. Det skal vurderes om stikkledningen skal være rør i rør. Dersom rør-i-rør benyttes skal ytterrøret føres helt inn i tilkoblingskummen og bør føres helt inn til stoppekranen inne i bygningen. Inne i huset skal åpningen mellom ytter- og innerrør tettes med tilstrekkelig tett pakning e.l. og ytterrøret bør føres minimum 10 cm over gulvnivå. Ved tilkobling av tre eller flere stikkledninger i samme kum, skal det benyttes manifoil (type Hawle eller tilsvarende som monteres på kumvegg) eller lignende løsning som gjør det ryddig i kummen. Det skal maksimalt være en anboring på hovedledningen i kummen.

Alt grøftearbeid ved eksisterende ledninger skal utføres på en slik måte at fundament og omfylling påvirkes minst mulig, og slik at fremtidige setninger unngås.

Dersom hovedledningens rørkvalitet eller kummens kvalitet er av en slik karakter at tilknytning vanskeliggjøres, eller det er vanskelig å oppnå de tetthetskrav som gjelder, skal kommunen varsles umiddelbart.