5.10 Tilknytning av stikkledninger/avgrening på kommunal vannledning

For: Sandefjord Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.10 Tilknytning av stikkledninger/avgrening på kommunal vannledning

Private stikkledninger tillates normalt ikke i kommunale VA-kummer.

Unntak:

  • Tilknytning for sprinkleranlegg.
  • Tilknytning til viktige hovedvannledninger.

I disse tilfellene skal avgrening foretas i kum.

Tilknytning/avgrening skal utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 7, UTV. Tilknytning av stikkledning til kommunal vannledning.

Anboring på plastrør i spenn tillates ikke. Se også kommunens sanitærreglement.

Krav til innmåling:

  • Avgrening utenfor kum skal innmåles med X-, Y- og Z-koordinater.
  • For anboring måles avstand med båndmål fra senter kumlokk på nærmeste kum til anboringspunkt.

Lokal bestemmelse for Sandefjord

Tilknytning skal normalt skje med anboring på ledning utenfor kum. Ved spesielle anledninger kan tilknytning samles i privat kum.

Ved tilknytning av vannledning større enn Ø 63 mm PE, skal det benyttes T-rør.

Det vises også kommunens vedlegg B.9 Stikkledninger vann og B.10 Stikkledninger vann.

Tilknytning for sprinkleranlegg skal skje på kommunal hovedledning i kum. På privat grunn avsettes det en privat kum med fordeling av sprinklerledning og forbruksvann. Det skal monteres tilbakeslagssikring på sprinklerledningen som tilfredsstiller krav i NS-EN 1717 og VA-Miljøblad nr 61. Testing av kapasitet på sprinkleranlegg skal meldes fra om til kommunens VA-ansvarlige.