5.14 Vannkummer

For: Vestre Toten Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.14 Vannkummer

Nødvendige installasjoner i vannkummer skal vurderes etter en drøfting av kummens funksjon. Se VA/Miljø-blad nr. 1, PTV. Kum med prefabrikkert bunn.

Rørgjennomføringer skal utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 9, UT. Rørgjennomføring i betongkum.

Nedstigningskummer skal ikke ha mindre diameter enn 1200 mm. For kummer som er beregnet på utspyling og/eller mottak av renseplugger, skal drensledningen dimensjoneres. Minste innvendig dimensjon er 150 mm.

Montering av kumramme og kumlokk skal utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 32, UT. Montering av kumramme og kumlokk.

Kummen skal ha drenering/være tilstrekkelig tett, slik at vann ikke står opp på armaturet.

Lokal bestemmelse for Vestre Toten og Østre Toten

Utstyr:
Alle kombiarmaturer skal ha pluggede serviceventiler. Om det benyttes flensedeler (flense-T, flensekryss) og single sluser/stengeventiler skal det monteres stengeventil på hver ledningsstreng. Det skal også monters min. 3/4” serviceuttak på hver ledning før stengeventilen.
Plassering av serviceuttak avtales med kommunens VA-ansvarlig.
I kummer med lufteventil skal det monteres stengeventil under denne. Lufteventil skal være dobbeltvirkende. Anboringsklammer tillates ikke brukt ved montering av lufteventil.

For Østre Toten kommuner gjelder følgende særbestemmelser:
I vannkummer skal det alltid monteres mellomringer og 2’’ kulekraner, type sterk, på alle flenser på kombiarmaturer, flensekryss etc. Dette gjøres for å kunne tilkoble 2″ vannmåler forbi armaturen/fordelingskryss. Antall uttak og kulekraner avtales med kommunens VA-ansvarlig.

Kum og kumdeler:
Nedstigningskummer skal normalt ikke ha mindre diameter enn 1600 mm.
Det skal benyttes kumdeler med glideskjøt og tilhørende pakninger. Kumringer, kjegler og topp-plater skal tilfredsstille kravene i NS 3139 og tilhørende spesifikasjoner.
Kumbunnen skal ha innstøpt forankringskonsoll av epoxybelagt seigjern. Samme krav til epoxybelegg som gitt i pkt 5.8 armatur gjelder. Dokumentasjon på dimensjonering av kumbunn med konsoll for forankringskrefter skal kunne framlegges på forespørsel. Systemleveransen av kumbunn med konsoll skal utføres iht. VA-miljø blad nr. 112.
Ved spesielt store krav til tetthet i kummen benyttes IG-kum eller spesialfabrikkert tett plastkum, forankret for aktuell oppdrift.
Kum med innvendig diameter < 2,0 meter utføres med eksentrisk kjegle.
Ved spesielle forhold kan det på toppen av kummen benyttes avslutningsring laget av fleksibelt materiale tilpasset ø=650mm betongkjegler/ringer. Dette er å betrakte som en anleggsring som skal erstattes med betongring ved ferdigstillelse av anlegg. Fleksibel ring skal ikke asfalteres ned.

For Vestre Toten kommune gjelder følgende særbestemmelser:
Innstøping av rørdeler/armatur dimensjoneres slik at de fungerer som forankring.

Stige:
Alle nedstigningskummer skal være utstyrt med aluminiumsstige type ”Alustar” eller type med tilsvarende kvalitet og konstruksjon. Monteringsbraketter, festemateriell og innfesting av stige til kum skal være i henhold til NS-EN14396. Det benyttes gjennomgående syrefaste bolter i toppen og syrefaste ekspansjonsbolter nederst.

Kumlokk og kumramme:
Kumlokk og rammer skal tilfredsstille kravene i NS-EN124.
Det skal benyttes kjøresterke kumlokk NS1992 SJK, klasse 400. Det skal normalt benyttes ett, to eller tre pinnesikrede spetthull og evt. logo til den enkelte kommune.
Det skal benyttes flytende ramme NS 1990 SJK, klasse D400 med høyt skjørt, spalter og anlegg for mellomlokk.
Kummer i utmark skal bygges med en høyde på minimum 20 cm over terreng. Kummer som skal fylles over (dyrket mark) skal legges under plogdybde, min. 70 cm under terrenget. Kummene skal måles inn før de overfylles.
Kombinerte, (vann/overvann), og plasstøpte kummer: Løsning avtales spesielt med kommunens VA-ansvarlig.

Kumanvisere:
Ved hver kumgruppe skal det monteres kumanvisere etter anvisning av kommunens VA-ansvarlig.

For Østre Toten kommune gjelder følgende særbestemmelser:
Det skal legges peilekabel i grøft. Peilekabel skal legges med kveil i kummer, og henges på veggfeste for fremtidig føring opp under lokket.
Ved stikkledningsutlegg fra vannkum skal kulekraner påhenges varig merkeskilt med Gnr/Bnr.