5.19 Pumpestasjoner vann

For: Nesbyen Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.19 Pumpestasjoner vann

Kontakt kommunens VA-ansvarlig for anvisninger.

Lokal bestemmelse for Nesbyen

Utforming av større plasstøpte pumpestasjoner avklares med VA-ansvarlig.

 

For å sikre stabil funksjon av pumpeanlegg stilles følgende generelle krav til trykkøknings-/pumpestasjoner:

– Overbygg

– Trykkstøtberegninger i tilførsels- og forsyningsledning

– Som hovedregel brukes frekvensstyrte pumper som kan reguleres til ønsket trykk

– Motorer med sikkerhetsbrytere for automatisk avslag av pumpene ved ledningsbrudd

– Kontrolltavle hvorfra alle de viktigste funksjoner kontrolleres, pumper kan

startes/stoppes og ventiler kan åpnes/lukkes. På tavlen bør man kunne lese av hvilke

pumper som går/står og hvilke ventiler er åpne/lukket til enhver tid. Videre må man

kunne se hvilke vannmengder som pumpes, hvilket trykk der er på begge sider av

pumpen, strømforbruket og vannstanden i høydebassenget som det pumpes mot.

– Driftsovervåkningsanlegg tilrettelagt for kommunens driftsovervåkningssentral

– Evt. fastmontert system for opptak av pumper

– Innbruddsikker dør

– Knusesikkert utelys og fotoceller

– Tilstrekkelig spylevannsuttak

– HMS vurdering for driftspersonell, vask, sklisikkert golv, varmeovn, uttrekkbarstige

– Driftsinstruks for stasjonen.

– Adkomstveg for bil