5.6 Røyrleidningar

For: Rauma Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

5.6 Røyrleidningar

Krav til leidningsmateriell og døme på kravspesifikasjonar:

Desse VA/Miljø-blada, bortsett frå nr. 15 og 16, omhandlar både trykkrøyr og trykklause røyr. For samtlige blads vedkommende Det er den generelle teksten, samt krava til trykkrøyr, som gjeld for vassleidningar.

Kommunen avgjer val av leidningsmateriell.

Lokal bestemmelse for Gjemnes, Rauma, Midsund og Vestnes

Krav til PE røyr

Ved bruk av PE-røyr , skal faren for forureinsing i grunnen vurderast. SDR verdi skal vere 11 eller lågare. Designfaktor (sikkerhetsfaktor) skal vere 1,6 med materialkvalitet PE 100.

Ved bruk av PVC rør gjeld følgjande:

Dersom PVC-U blir brukt som leidningsmateriale skal SDR verdi vere 21 eller lågare med design faktor 2.5.

Ved trykk over 8 bar, skal trykklasse avtalast spesielt med VA ansvarleg i kommunen.

Vassrøyr skal vere tersa m. pakning under arbeid heilt fram til leidningen er ferdig montert og sett i drift.