5.A Andre krav

For: Sandefjord Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.A Andre krav

Lokal bestemmelse for Sandefjord

5.A.1 Vannledning i borhull

Dersom det er hensiktsmessig kan det etableres vannledning i grovborhull i fjell. Borhullslengde større enn 100 meter skal avklares spesielt med VA-ansvarlig i planfasen.

Ledningen skal være min. PN 10 med beskyttelseskappe og forankres slik at slitasjeskader på grunn av temperaturbevegelser forhindres. Den skal videre monteres slik at materialspenninger ikke under noen omstendigheter kan overskrides. Det skal etableres kum i begge ender av borhullet.

Borhullet skal være drenert slik at vanntrykk ikke kan bygge seg opp mellom rør og borhull.

Det skal være kjørbar tilkomst til begge sider av borhullet dersom annet ikke er spesielt avtalt.

Ledning i borhull er å betrakte som er dispensasjonssak og skal behandles spesielt.

 

5.A.2 Trykkreduksjon

Ved planlegging av trykkreduksjonsanlegg skal det godkjennes av VA-ansvarlig (vi har da typetegning for det)

 

5.A.3 Sikring mot tilbakestrømning

Vanninstallasjoner skal utføres slik at tilbakesuging eller inntrengning av urene væsker, stoffer eller gasser ikke kan finne sted. Se sanitærreglement pkt. 3.3.