6.20 Sand- og steinfang

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.20 Sand- og steinfang

Lokal bestemmelse for Harstad

Sand- og steinfang skal etableres for oppsamling av sand og grus i ledningsnettet. Behov for etablering av sandfang hvor spillvann går inn på pumpestasjon/pumpekum avklares med VA-ansvarlig.

Før arbeidet startes i nye utbyggingsområder, samt ved renoverings/saneringsprosjekter av spillvann/AF-ledninger skal midlertidig steinfangskum etableres der det nye ledningsnettet tilkobles det eksisterende ledningsnettet. Ved anleggsperiodens slutt skal den midlertidige steinfangskummen fjernes, dersom ikke annet er avtalt med VA-ansvarlig.

 

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 6.20 Sand- og steinfang

Innhold:

Sand- og steinfang skal etableres for oppsamling av sand og grus i ledningsnettet. Behov for etablering av sandfang hvor spillvann går inn på pumpestasjon/pumpekum avklares med VA-ansvarlig.

Før arbeidet startes i nye utbyggingsområder, samt ved renoverings/saneringsprosjekter av spillvann/AF-ledninger skal midlertidig steinfangskum etableres der det nye ledningsnettet tilkobles det eksisterende ledningsnettet. Ved anleggsperiodens slutt skal den midlertidige steinfangskummen fjernes, dersom ikke annet er avtalt med VA-ansvarlig.