6.3 Dimensjonering av spillvassleidningar

For: Rauma Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

6.3 Dimensjonering av spillvassleidningar

Kapasiteten til leidningen skal fastsetjast i samsvar med dimensjoneringskriteriar gitt av VA-ansvarlig i kommunen.

Lokal bestemmelse for Gjemnes, Rauma, Midsund og Vestnes

Ved dimensjonering av spillvassleidningar skal det takast spesielt omsyn til framtidige spillvassmengder og utbygging av hovudnettet i området jf. pkt. 3.0.