6.9 Tilknytning av stikkledninger/avgrening på kommunal spillvannsledning

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.9 Tilknytning av stikkledninger/avgrening på kommunal spillvannsledning

Private stikkledninger kobles normalt til kommunal spillvanns-/avløpsledning utenfor kum. For nyanlegg benyttes det grenrør, for øvrig benyttes boring (sadelgren, kort mufferør eller Polva).

Der det finnes ledige og gode prefabrikerte renneløsninger i kum, kan VA-ansvarlig i kommunen tillate at disse blir brukt til tilknytning av stikkledninger.

Avgrening skal utføres i kum for ledning med innvendig dimensjon fra og med 150 mm.

Tilknytning/avgrening skal utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 33, UTA. Tilknytning av stikkledning til hovedavløpsledning.

Krav til innmåling:

  • Avgrening utenfor kum skal innmåles med X-, Y- og Z-koordinater.
  • For boring måles avstand med båndmål fra senter kumlokk på nærmeste kum til påkoblingspunkt.

Lokal bestemmelse for Harstad

Innmåling med båndmål aksepteres ikke.

Grensesnitt mellom privat og kommunal ledning er i tilkoblingspunktet mellom ledningene:

  • Ved tilkobling med grenrør som utgjør en del av hovedledningen defineres grenrøret som kommunalt anlegg.
  • Ved tilkobling med sadelgren defineres sadelgrenet som privat anlegg.

Stikkledning for avløp skal anlegges som separatsystem. Det er ikke tillatt å føre overvann/drensvann til spillvannsledning.

Stikkledningsgrøften skal ikke benyttes som lokalt overvannshåndteringsanlegg.

Tilknytninger til no-dig/rehabiliterte kommunale ledninger utføres etter nærmere avtale med VA-ansvarlig.

Kommunen må varsles dersom det er tvil om kvaliteten på kommunal hovedledning tilfredsstiller VA-normens krav. Kommunen avgjør hvilke tiltak som evt. må iverksettes.

Stikkledninger skal tilkobles med 45° vinkel. Ved tilkobling med grenrør skal stikkledningen alltid tilkobles sideløpet på grenrøret. Grenrøret skal tiltes 5° opp.

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 6.9 Tilknytning av stikkledninger/avgrening på kommunal spillvannsledning

Innhold:

Innmåling med båndmål aksepteres ikke.

Grensesnitt mellom privat og kommunal ledning er i tilkoblingspunktet mellom ledningene:
  • Ved tilkobling med grenrør som utgjør en del av hovedledningen defineres grenrøret som kommunalt anlegg.
  • Ved tilkobling med sadelgren defineres sadelgrenet som privat anlegg.

Stikkledning for avløp skal anlegges som separatsystem. Det er ikke tillatt å føre overvann/drensvann til spillvannsledning.

Stikkledningsgrøften skal ikke benyttes som lokalt overvannshåndteringsanlegg.

Tilknytninger til no-dig/rehabiliterte kommunale ledninger utføres etter nærmere avtale med VA-ansvarlig.

Kommunen må varsles dersom det er tvil om kvaliteten på kommunal hovedledning tilfredsstiller VA-normens krav. Kommunen avgjør hvilke tiltak som evt. må iverksettes.

Stikkledninger skal tilkobles med 45° vinkel. Ved tilkobling med grenrør skal stikkledningen alltid tilkobles sideløpet på grenrøret. Grenrøret skal tiltes 5° opp.