6.9 Tilknytning av stikkledninger/avgrening på kommunal spillvannsledning

For: Nesbyen Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.9 Tilknytning av stikkledninger/avgrening på kommunal spillvannsledning

Lokal bestemmelse for Nesbyen

Tilknytningen skal alltid skje i kum og må utføres slik at hovedledningen ikke skades.

Alt grøftearbeid ved eksisterende ledninger skal utføres på en slik måte at fundament og omfylling påvirkes minst mulig, og slik at fremtidige setninger unngås.

Dersom hovedledningens rørkvalitet eller kummens kvalitet er av en slik karakter at tilknytning vanskeliggjøres, eller det er vanskelig å oppnå de tetthetskrav som gjelder, skal kommunen varsles umiddelbart.