6.9 Tilknytning av stikkledninger/avgrening på kommunal spillvannsledning

For: Sandefjord Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.9 Tilknytning av stikkledninger/avgrening på kommunal spillvannsledning

Private stikkledninger kobles normalt til kommunal spillvanns-/avløpsledning utenfor kum. For nyanlegg benyttes det grenrør, for øvrig benyttes boring (sadelgren, kort mufferør eller Polva).

Der det finnes ledige og gode prefabrikerte renneløsninger i kum, kan VA-ansvarlig i kommunen tillate at disse blir brukt til tilknytning av stikkledninger.

Avgrening skal utføres i kum for ledning med innvendig dimensjon fra og med 150 mm.

Tilknytning/avgrening skal utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 33, UTA. Tilknytning av stikkledning til hovedavløpsledning.

Krav til innmåling:

  • Avgrening utenfor kum skal innmåles med X-, Y- og Z-koordinater.
  • For boring måles avstand med båndmål fra senter kumlokk på nærmeste kum til påkoblingspunkt.

Lokal bestemmelse for Sandefjord

Ved tilknytning av stikkledning for spillvann, tillates kun grenrør eller Polva-sadel som opprettholder fullt innvendig løp. Grenrør skal benyttes opp t.o.m. Ø 315 mm. For dimensjoner større enn Ø 315 mm, skal avgrening monteres i 45o vinkel, se Vedlegg B.11 Stikkledninger avløp

Påkobling til eksisterende anlegg skal utføres av Sandefjord kommune, VA-drift.