6.A Andre krav

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.A Andre krav

Lokal bestemmelse for Harstad

Det skal utarbeides og leveres arbeidsinstruks/flytskjema for pumpestasjoner, slamavskillere, store kummer etc.

Dykkerledninger skal ha uttappingsmulighet i lavbrekk.

Avfallskvern tillates ikke montert og tilkoblet privat stikkledning som er tilknyttet offentlig avløpsnett.

Ved sanering av ledningsnett skal utkoblete spillvannskummer fysisk fjernes. I spesielle tilfeller kan ringer/kjegler fjernes og kummen fylles igjen. Gjenværende ledninger i grunnen skal blindes i begge ender hvis ikke annet er avtalt.

Ved bebyggelse med laveste sluk under kote 4,0 meter (middelvannstand NGO) som tilknyttes kommunalt ledningsnett, skal det gjennomføres tiltak for å hindre tilbakeslag av spillvann/sjøvann.

 

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 6.A Andre krav

Innhold:

Det skal utarbeides og leveres arbeidsinstruks/flytskjema for pumpestasjoner, slamavskillere, store kummer etc.

Dykkerledninger skal ha uttappingsmulighet i lavbrekk.

Avfallskvern tillates ikke montert og tilkoblet privat stikkledning som er tilknyttet offentlig avløpsnett.

Ved sanering av ledningsnett skal utkoblete spillvannskummer fysisk fjernes. I spesielle tilfeller kan ringer/kjegler fjernes og kummen fylles igjen. Gjenværende ledninger i grunnen skal blindes i begge ender hvis ikke annet er avtalt.

Ved bebyggelse med laveste sluk under kote 4,0 meter (middelvannstand NGO) som tilknyttes kommunalt ledningsnett, skal det gjennomføres tiltak for å hindre tilbakeslag av spillvann/sjøvann.