7.0 Generelle bestemmelser

For: Vestre Toten Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.0 Generelle bestemmelser

Overvann skal i størst mulig grad håndteres lokalt med kun begrenset tilførsel til overvannssystem. Det innebærer at alternative transportsystemer skal velges dersom forholdene ligger til rette for det.

Alternative transportsystemer for overvann som bør vurderes:

På ledningssystemet skal det normalt være samme rørtype/rørdimensjon mellom kummer. Ved reparasjon og utskifting av rør skal dette utføres slik at den innvendige rørdimensjon opprettholdes.

Lokal bestemmelse for Vestre Toten og Østre Toten

Rapport fra Norsk Vann, «R162 – Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering», rapport 144-2008 skal legges til grunn ved utforming/dimensjonering av overvannssystemet. Det vises også til R190 Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale planer (2012)

Overflatevann skal som hovedregel tas hånd om lokalt, dette inkluderer også takvann. Drensvann fra bygninger kan etter avtale tilknyttes offentlig overvannsledning.

Løsning ved påslipp skal avklares med kommunens VA-ansvarlig.

Generelt tillates ikke felles spillvanns- og overvannskum.

For Vestre Toten kommune gjelder følgende særbestemmelser:
Kommunen tillater felles kummer, men kun der det benyttes tett gjennomføring for spillvannsledningen (firkantet stakeluke).