7.0 Generelle bestemmelser

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.0 Generelle bestemmelser

Overvann skal i størst mulig grad håndteres lokalt med kun begrenset tilførsel til overvannssystem. Det innebærer at alternative transportsystemer skal velges dersom forholdene ligger til rette for det.

Alternative transportsystemer for overvann som bør vurderes:

På ledningssystemet skal det normalt være samme rørtype/rørdimensjon mellom kummer. Ved reparasjon og utskifting av rør skal dette utføres slik at den innvendige rørdimensjon opprettholdes.

Lokal bestemmelse for Harstad

For avrenning fra større tette flater (boliger, blokker, næringsbygg, p-plasser m.m.) kan det kreves fordrøyningsmagasin før påslipp til kommunalt overvannssystem, eventuelt infiltrasjon på egen eiendom.

Vann og slam som pumpes/dreneres fra grøft eller byggegrop tillates kun ført til det kommunale ledningsnettet via midlertidig etablert sandfangskum.

 

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 7.0 Generelle bestemmelser

Innhold:

For avrenning fra større tette flater (boliger, blokker, næringsbygg, p-plasser m.m.) kan det kreves fordrøyningsmagasin før påslipp til kommunalt overvannssystem, eventuelt infiltrasjon på egen eiendom.

Vann og slam som pumpes/dreneres fra grøft eller byggegrop tillates kun ført til det kommunale ledningsnettet via midlertidig etablert sandfangskum.