7.0 Generelle bestemmelser

For: Sandefjord Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.0 Generelle bestemmelser

Overvann skal i størst mulig grad håndteres lokalt med kun begrenset tilførsel til overvannssystem. Det innebærer at alternative transportsystemer skal velges dersom forholdene ligger til rette for det.

Alternative transportsystemer for overvann som bør vurderes:

På ledningssystemet skal det normalt være samme rørtype/rørdimensjon mellom kummer. Ved reparasjon og utskifting av rør skal dette utføres slik at den innvendige rørdimensjon opprettholdes.

Lokal bestemmelse for Sandefjord

Overvann skal i størst mulig grad håndteres lokalt med kun begrenset tilførsel til overvannssystem. Det innebærer at infiltrasjons- og fordrøyningsløsninger skal velges dersom forholdene ligger til rette for det.

Eksisterende vannveier skal normalt opprettholdes. Bekkelukking skal godkjennes av NVE. Alternative flomveier skal sikres, dvs. områder hvor overflatevann kan renne ved tett sluk/bekkeinntak og/eller ved ekstraordinære avrenningssituasjoner.

Ved byfornying skal overvannsmengden til fellessystemet søkes redusert. Takvann skal normalt ikke føres direkte til fellesavløpsledning.

Etablering av infiltrasjons- og fordrøyningsanlegg skal vises i VA-rammeplan. Ansvar for drift og vedlikehold skal avklares i forhåndsuttalelsen fra Kommunalteknisk seksjon.

Det skal benyttes løsninger som er tilrettelagt for drift og vedlikehold