7.9 Tilknytning av stikkledninger/avgrening på kommunal overvannsledning

Nynorsk • Bytt til Bokmål

7.9 Tilknytning av stikkledninger/avgrening på kommunal overvannsledning

Private stikkleidningar skal normalt koplast til kommunal overvassleidning utanfor kum. For nyanlegg skal det nyttast grenrøyr, elles kan ein nytta anboring.

Der det er ledige og gode prefabrikerte renneløysinger i kum, kan VA-ansvarlig i kommunen gje løyve til at desse blir brukt til tilknytning av stikkleidningar.

Avgreining skal utførast i kum for leidning med innvendig dimensjon fra og med 150 mm.

Tilknyting/avgreining skal utførast i samsvar med VA/Miljø-blad nr. 33, UTA. Tilknytning av stikkledning til hovedavløpsledning.

Krav til innmåling:

  • Avgreining utanfor kum skal innmåles med X-, Y- og Z-koordinater.
  • For anboring målar ein avstand med bandmål frå senter kumlokk på næraste kum til anboringspunkt.