7.9 Tilknytning av stikkledninger/avgrening på kommunal overvannsledning

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.9 Tilknytning av stikkledninger/avgrening på kommunal overvannsledning

Private stikkledninger kobles normalt til kommunal overvannsledning utenfor kum. For nyanlegg benyttes det grenrør, for øvrig benyttes boring (sadelgren, kort mufferør eller Polva).

Der det finnes ledige og gode prefabrikerte renneløsninger i kum, kan VA-ansvarlig i kommunen tillate at disse blir brukt til tilknytning av stikkledninger.

Avgrening skal utføres i kum for ledning med innvendig dimensjon fra og med 150 mm.

Tilknytning/avgrening skal utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 33, UTA. Tilknytning av stikkledning til hovedavløpsledning.

Krav til innmåling:

  • Avgrening utenfor kum skal innmåles med X-, Y- og Z-koordinater.
  • For boring måles avstand med båndmål fra senter kumlokk på nærmeste kum til påkoblingspunkt.

Lokal bestemmelse for Harstad

Innmåling med båndmål aksepteres ikke.

Grensesnitt mellom privat og kommunal ledning er i tilkoblingspunktet mellom ledningene:

  • Ved tilkobling med grenrør som utgjør en del av hovedledningen defineres grenrøret som kommunalt anlegg.

  • Ved tilkobling med sadelgren defineres sadelgrenet som privat anlegg.

 

Stikkledninger skal tilkobles med 45° vinkel. Ved tilkobling med grenrør skal stikkledningen alltid tilkobles sideløpet på grenrøret. Grenrøret skal tiltes 5° opp.

Stikkledning for avløp skal anlegges som separatsystem. Det er ikke tillatt å føre overvann/drensvann til spillvannsledning.

Tilknytninger til no-dig/rehabiliterte kommunale ledninger utføres etter nærmere avtale med VA-ansvarlig.

Stikkledningsgrøften skal ikke benyttes som lokalt overvannshandteringsanlegg.

 

 

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 7.9 Tilknytning av stikkledninger/avgrening på kommunal overvannsledning

Innhold:

Innmåling med båndmål aksepteres ikke.

Grensesnitt mellom privat og kommunal ledning er i tilkoblingspunktet mellom ledningene:
  • Ved tilkobling med grenrør som utgjør en del av hovedledningen defineres grenrøret som kommunalt anlegg.

  • Ved tilkobling med sadelgren defineres sadelgrenet som privat anlegg.

  Stikkledninger skal tilkobles med 45° vinkel. Ved tilkobling med grenrør skal stikkledningen alltid tilkobles sideløpet på grenrøret. Grenrøret skal tiltes 5° opp.

Stikkledning for avløp skal anlegges som separatsystem. Det er ikke tillatt å føre overvann/drensvann til spillvannsledning.

Tilknytninger til no-dig/rehabiliterte kommunale ledninger utføres etter nærmere avtale med VA-ansvarlig.

Stikkledningsgrøften skal ikke benyttes som lokalt overvannshandteringsanlegg.