7.9 Tilknytning av stikkledninger/avgrening på kommunal overvannsledning

For: Nordre Land Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.9 Tilknytning av stikkledninger/avgrening på kommunal overvannsledning

Private stikkledninger kobles normalt til kommunal overvannsledning utenfor kum. For nyanlegg benyttes det grenrør, for øvrig benyttes boring (sadelgren, kort mufferør eller Polva).

Der det finnes ledige og gode prefabrikerte renneløsninger i kum, kan VA-ansvarlig i kommunen tillate at disse blir brukt til tilknytning av stikkledninger.

Avgrening skal utføres i kum for ledning med innvendig dimensjon fra og med 150 mm.

Tilknytning/avgrening skal utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 33, UTA. Tilknytning av stikkledning til hovedavløpsledning.

Krav til innmåling:

  • Avgrening utenfor kum skal innmåles med X-, Y- og Z-koordinater.
  • For boring måles avstand med båndmål fra senter kumlokk på nærmeste kum til påkoblingspunkt.

Lokal bestemmelse for Nordre Land

Det vises til kommunens beskrivelse/reglement for planlegging og utførelse av stikkledninger.

Det må avklares i hvert enkelt tilfelle om det kreves sandfang på stikkledning for overvann, og tilknytning til renoverte hovedledninger skal skje etter anvisning fra kommunens VA-ansvarlig.

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 7.9 Tilknytning av stikkledninger/avgrening på kommunal overvannsledning

Innhold:

Det vises til kommunens beskrivelse/reglement for planlegging og utførelse av stikkledninger. Det må avklares i hvert enkelt tilfelle om det kreves sandfang på stikkledning for overvann, og tilknytning til renoverte hovedledninger skal skje etter anvisning fra kommunens VA-ansvarlig.