7.9 Tilknytning av stikkledninger/avgrening på kommunal overvannsledning

For: Sandefjord Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.9 Tilknytning av stikkledninger/avgrening på kommunal overvannsledning

Private stikkledninger kobles normalt til kommunal overvannsledning utenfor kum. For nyanlegg benyttes det grenrør, for øvrig benyttes boring (sadelgren, kort mufferør eller Polva).

Der det finnes ledige og gode prefabrikerte renneløsninger i kum, kan VA-ansvarlig i kommunen tillate at disse blir brukt til tilknytning av stikkledninger.

Avgrening skal utføres i kum for ledning med innvendig dimensjon fra og med 150 mm.

Tilknytning/avgrening skal utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 33, UTA. Tilknytning av stikkledning til hovedavløpsledning.

Krav til innmåling:

  • Avgrening utenfor kum skal innmåles med X-, Y- og Z-koordinater.
  • For boring måles avstand med båndmål fra senter kumlokk på nærmeste kum til påkoblingspunkt.

Lokal bestemmelse for Sandefjord

Ved tilknytning av stikkledning for overvann, tillates kun grenrør eller Polva-sadel som opprettholder fullt innvendig løp. Ved tilknytning til betong-rør kan AR-pakning benyttes.

 

Påkobling til eksisterende anlegg skal utføres av Sandefjord kommune, VA-drift.