8.0 Generelle bestemmelser

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

8.0 Generelle bestemmelser

Hvis det er teknisk/økonomisk mulig skal det anlegges separatsystem.

Lokal bestemmelse for Harstad

Det tillates ikke felles avløpsledning.

I tilfeller hvor avløp må tilkobles nedstrøms AF-ledning skal det legges separat overvannsledning som kobles til spillvannsledning via sandfangskum, før spillvannsledningen tilkobles AF-ledningen.

 

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 8.0 Generelle bestemmelser

Innhold:

Det tillates ikke felles avløpsledning.

I tilfeller hvor avløp må tilkobles nedstrøms AF-ledning skal det legges separat overvannsledning som kobles til spillvannsledning via sandfangskum, før spillvannsledningen tilkobles AF-ledningen.